Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade ak je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu  a e-mailovú adresu.

1.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“) poskytuje osobné údaje v rozsahu bodu 1.1 predávajúcemu Le Nom de la Rose spol. s r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 492 937 (ďalej ako „predávajúci“) dobrovoľne, na účel plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvného a predzmluvného vzťahu, resp. splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (predaj a doručenie tovaru) a ďalšej komunikácie so zákazníkom.

1.3 Predávajúci spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel vystavenie daňového dokladu, identifikácie zákazníka, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom obchode a podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účel informovania o zvýhodnených ponukách. Na účel objednania a kúpy tovaru sa kupujúci môže registrovať na webovom sídle predávajúceho www.dosielchlast.sk.

1.4 Osobné údaje zákazníka podľa bodu 1.1 predávajúci poskytne na účel dodania tovaru spoločnosti:

Le Nom de la Rose spol. s r.o.
Tolstého 5
811 06 Bratislava
IČO: 47 492 937

1.5 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účel marketingu (zasielanie reklamných a propagačných materiálov) na základe súhlasu zákazníka. Zákazník vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel marketingu zakliknutím políčka pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.dosielchlast.sk. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu na obdobie 5 rokov.

1.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou u predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

1.7 Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.dosielchlast.sk.

1.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v odseku 1.3. týchto obchodných podmienok.

1.9 Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov, osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a výlučne na účel, na ktorý boli získané. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.10 Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov od predávajúceho vyžadovať informácie:

či sú alebo nie sú osobné údaje o zákazníkovi spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1, písm. a až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaní operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracovanie opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

1.11 Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad má právo u prevádzkovateľa namietať

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez je súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívanie osobných údajov uvedených v § 10 písmena d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovania osobných údajov uvedených v § 10 odsek 3 písmena d) na účely priameho marketingu. spracúvaniu osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f), alebo g) ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Zároveň Vám predávajúci dáva na vedomie, že osobné údaje kupujúceho na účely priameho marketingu bez súhlasu zákazníka nespracúva!

1.12 Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

1.13 Žiadosť zákazníka podľa odseku 1.10 a 1.11 vybaví predávajúci bezplatne alebo vybaví bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 1.10  a  1.11  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

1.14 Súhlas so spracúvaním osobných údajov  „Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v odseku 1.5 týchto podmienok prevádzkovateľovi spoločnosti Le Nom de la Rose spol. s r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 492 937. Tento súhlas udeľujem na základe informácií podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, poskytnutých predajcom v rozsahu obchodných podmienok, zverejnených na internetovej stránke www.dosielchlast.sk“.