OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Le Nom de la Rose spol. s r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránkach Dosielchlast.sk.

 

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Le Nom de la Rose spol. s r.o.
Sídlo : Tolstého 5, Bratislava 811 06

IČO: 47 492 937
DIČ: 2023918259
IČ DPH: SK2023918259

Kontaktné údaje:

Pracovná doba: PO – NE od 19:00 do 04:00
Tel. kontakt: +421948 002 927

Základné pojmy:

  • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Le Nom de la Rose spol. s r.o.
  • Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby www.dosielchlast.sk. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
  • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.dosielchlast.sk.

 

1) Registrácia

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. Vyhlasujeme, že dáta poskytnuté pri objednávke bez registrácie slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Le Nom de la Rose spol. s r.o. a to za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím s obchodnými podmienkami uverejnenými na stranke www.dosielchlast.sk Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese: “marketing@dosielchlast.sk”, alebo prostredníctvom „unsubscribe“ možnosti v každom z doručených mailov.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou a to telefonicky maximálne do 5 minút od potvrdenia objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí a potvrdení objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, tak tovar nie je možné objednať.

Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.dosielchlast.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených na webovej stránke. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku doručiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný do 5 minút od prijatia objednávky. Objednávka zrealizovaná medzi 19.00 až 04.00 bude spracovaná a doručená ihneď, maximálne však do 90 minút.

Zákazník sa môže informovať o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska. Tovar sa doručuje v rámci Bratislavy a okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Bratislavy, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom.

Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru.

Cena za nákup a doručenie tovaru je platená kartou pri webovej objednávke alebo v hotovosti na mieste doručenia. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený pri prevzatí objednávky alebo e-mailom pri platbe kartou.

Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

Cena

Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.dosielchlast.sk.

Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH.

Cena za dovoz nákupu je stanovená podľa aktuálneho cenníka donášky, pričom pri objednávkach nad 45€ je dovoz zadarmo. Do ceny sa objednávku sa nezapočítava cena dopravy. Donáška zadarmo sa prevádzkuje len do oblastí ktoré mame aktuálne v ponuke dovozu.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 5 minút, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

3) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Na tovar poskytujeme záručnú dobu uvedenú na obale.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/ 146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  1. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3

Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie Predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

4) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

5) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 2. Obchodných podmienok.

6) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

Ako postupovať

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími  udalosťami a chybnou manipuláciou po prevzatí objednávky zákazníkom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii a termíne doručenia telefonicky alebo e-mailom a to v závislosti od spôsobu objednávky. 

7) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ www.dosielchlast.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

8) Záverečné ustanovenia

Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu dosielchlast.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Váš Le Nom de la Rose spol. s r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 01/06/2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.